Nhãn hàng: Tottri
Chiến dịch:
Nhãn hàng: Sohaco
Chiến dịch: NGĂN NGỪA KHÁNG KHÁNG SINH
Nhãn hàng: Sao thái dương
Chiến dịch: Nobel Miễn dịch