Nhãn hàng: AirAsia
Chiến dịch: BOUNTIFUL MALAYSIA
Nhãn hàng: Tottri
Chiến dịch:
Nhãn hàng: Sohaco
Chiến dịch: NGĂN NGỪA KHÁNG KHÁNG SINH
Nhãn hàng: Sao thái dương
Chiến dịch: Nobel Miễn dịch
Nhãn hàng: Lifebuoy
Chiến dịch:
Nhãn hàng: Dạ hương
Chiến dịch: Hành trình lan tỏa hạnh phúc
Nhãn hàng: LOREAL
Chiến dịch: