Từ điển chuyên ngành

image
image

Giải nghĩa

Duplicate content

Một content đã trùng lặp hoàn toàn hoặc một phần lớn trong nó đã trùng lặp với một nội dung nào đó ở trên internet

Chú thích:

image