image
image

Giải nghĩa

Duplicate content

Một content đã trùng lặp hoàn toàn hoặc một phần lớn trong nó đã trùng lặp với một nội dung nào đó ở trên internet

Chú thích:

image