Từ điển chuyên ngành

image
image

Giải nghĩa

Outline

Các ý chính trong bài

Chú thích:

image