Từ điển chuyên ngành

image
image

Giải nghĩa

User generated content

là lượng nội dung được tạo ra bởi người dùng thông qua các hình thức như bài dự thi chia sẻ/ comment/trả lời khảo sát...

Chú thích:

image