Từ điển chuyên ngành

image
image

Giải nghĩa

Wireframe

Chú thích:

Khung

image