Từ điển chuyên ngành

image
image

Giải nghĩa

Chú thích:

image