Các gói giải pháp

Các gói giải pháp
Social Media

Tạo ra tương tác giữa khách hàng và thương hiệu, tăng hiệu quả truyền thông gấp 50 lần so với các campaign truyền thống

Các gói giải pháp
Engagement Campaign

Engagement Campaign = Standard Campaign + Actions tương tác Nhằm tăng hiệu quả truyền thông gấp 50 lần so với campaign truyền thống, do tập trung vào việc tạo ra tương tác giữa khách hàng với thương hiệu

Các gói giải pháp
Content Partnership

Content Partnership là hình thức doanh nghiệp song hành cùng các chuỗi hoạt động và thương hiệu của báo bằng cách tài trợ tuyến nội dung/ cuộc thi/ workshop/ hội thảo/ sự kiện do báo tổ chức

Các gói giải pháp
Editorial Content

Là các nội dung thu hút khách hàng bằng ngôn ngữ biên tập báo chí, thông tin giá trị dưới lăng kính thấu hiểu tâm lý độc giả, không quảng cáo đơn thuần.

Các gói giải pháp
Các gói giải pháp
Các gói giải pháp
Các gói giải pháp
Các gói giải pháp
Social Media

Tạo ra tương tác giữa khách hàng và thương hiệu, tăng hiệu quả truyền thông gấp 50 lần so với các campaign truyền thống

Xem thêm
Các gói giải pháp
Engagement Campaign

Engagement Campaign = Standard Campaign + Actions tương tác Nhằm tăng hiệu quả truyền thông gấp 50 lần so với campaign truyền thống, do tập trung vào việc tạo ra tương tác giữa khách hàng với thương hiệu

Xem thêm
Các gói giải pháp
Content Partnership

Content Partnership là hình thức doanh nghiệp song hành cùng các chuỗi hoạt động và thương hiệu của báo bằng cách tài trợ tuyến nội dung/ cuộc thi/ workshop/ hội thảo/ sự kiện do báo tổ chức

Xem thêm
Các gói giải pháp
Editorial Content

Là các nội dung thu hút khách hàng bằng ngôn ngữ biên tập báo chí, thông tin giá trị dưới lăng kính thấu hiểu tâm lý độc giả, không quảng cáo đơn thuần.

Xem thêm
Các gói giải pháp